Дээд лиг – 2023

МОБИ Дээд лигийн 2023 оны улирлын хуваарь, үр дүн.

МОБИ Дээд лиг 2023 үр дүн

ОгнооТоглолтЦаг/Үр дүнЛигУлиралТалбай
ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ЭРЧИМ — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН — УБ СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — УЛААНБААТАР СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
СП ФАЛКОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — ФС УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — ДЭРЭН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД ФС — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — ФС УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИДЭЭД ЛИГ2023
СП ФАЛКОНС — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — ДЭРЭН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД ФС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
СП ФАЛКОНС — ФС УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — ДЭРЭН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — УЛААНБААТАР СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД ФС — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — УЛААНБААТАР СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — ДЭРЭН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ФС УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД ФС — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
СП ФАЛКОНС — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД ФС — ДЭРЭН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — УЛААНБААТАР СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
СП ФАЛКОНС — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД ФС — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — ДЭРЭН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — ФС УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
СП ФАЛКОНС — УЛААНБААТАР СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — УЛААНБААТАР СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ФС УЛААНБААТАР — СП ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН КЛУБ — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД ФС — ХААН ХҮНС-ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН КЛУБ — БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР СИТИ — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
СП ФАЛКОНС — ДЭРЭН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ХААН ХҮНС-ЭРЧИМ — ХОРОМХОН КЛУБДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — ХАНГАРЬД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — УБ СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД ФС — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
УБ СИТИ — ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР — ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ФАЛКОНС — ТӨВ БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН — ХАНГАРЬДДЭЭД ЛИГ2023
ФАЛКОНС — ХОВД ФСДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ2023
ЭРЧИМ — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД — УБ СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ТӨВ БУГАНУУД — ХОРОМХОНДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ЭРЧИМ — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР — ХОРОМХОНДЭЭД ЛИГ2023
БУГАНУУД — СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД — ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН — ХАНГАРЬДДЭЭД ЛИГ2023
ФАЛКОНС — ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
СИТИ — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД — ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ЭРЧИМ — ХОВДДЭЭД ЛИГ2023
БУГАНУУД — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН — СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ФАЛКОНС — ХОРОМХОНДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД — ХАНГАРЬДДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
СИТИ — ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ2023
ЭРЧИМ — БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД — ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН — ХОВДДЭЭД ЛИГ2023
ФАЛКОНС — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
БУГАНУУД — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ2023
ЭРЧИМ — ХАНГАРЬДДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — ХОРОМХОНДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД — СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН —ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД — БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН — ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
СИТИ — ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР — ХОВДДЭЭД ЛИГ2023
БУГАНУУД — ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД — ДЭРЭНДЭЭД ЛИГ2023
ЛИОНС — УЛААНБААТАРДЭЭД ЛИГ2023
ЭРЧИМ — СИТИДЭЭД ЛИГ2023
ХАНГАРЬД — ХОРОМХОНДЭЭД ЛИГ2023
ХОВД — ФАЛКОНСДЭЭД ЛИГ2023
ДЭРЭН — ЛИОНСДЭЭД ЛИГ2023
УЛААНБААТАР — ЭРЧИМДЭЭД ЛИГ2023
СИТИ — ХАНГАРЬДДЭЭД ЛИГ2023
ХОРОМХОН — БУГАНУУДДЭЭД ЛИГ2023