Лиг: ЭМЭГТЭЙ

ЗӨГИЙНҮҮД – БУГАНУУД

ХАРААЦАЙ – ТУЛНУУД

ХАД – ДЭРЭН

СТОРМ – ЗӨГИЙНҮҮД

БУГАНУУД – ХАРААЦАЙ

ТУЛНУУД – ХАД

ДЭРЭН – ХАРААЦАЙ

ТУЛНУУД – ЗӨГИЙНҮҮД

БУГАНУУД – СТОРМ

ЗӨГИЙНҮҮД – ХАРААЦАЙ