Лиг: НЭГДҮГЭЭР ЛИГ

МХХ зохион байгуулдаг нэгдүгээр лиг.

ДМЮ — ИЛЧ

ИЛЧ — ЭРЧИМ – 1

ХАД — ДМЮ

ЭРЧИМ – 1 — СЭЛЭНГЭ

БАВАРИАНС — ИЛЧ

ХОВД ВЭСТЭРН — ХӨХ ЧОНОНУУД

АЛЛИАНС — ДМЮ

МАЗААЛАЙ — ХАД

ХАД — БАВАРИАНС

ХӨХ ЧОНОНУУД — СЭЛЭНГЭ