Эмэгтэй лиг – Үр дүн

Эмэгтэйчүүдийн лигийн болж өнгөрсөн тоглолтуудын үр дүн нэгдсэн байдлаар.

ЭМЭГТЭЙ ЛИГ Үр дүн

4 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД

3 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД

4 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАД - ДЭРЭН

7 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД

1 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ

0 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ТУЛНУУД - ХАД

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ

0 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - СТОРМ

10:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ

10:00
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

СТОРМ - ХАД

10 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - ДЭРЭН

(51)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД

0 - 12
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - СТОРМ

(49)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ТУЛНУУД - БУГАНУУД

(48)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ - ХАД

(47)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

СТОРМ - ТУЛНУУД

(46)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭН

(45)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ - СТОРМ

(44)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАД - БУГАНУУД

(43)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ТУЛНУУД

(42)
2 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ЗӨГИЙНҮҮД

(41)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ТУЛНУУД — ХАРААЦАЙ

(40)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ХАД

(39)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД — СТОРМ

(38)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ — БУГАНУУД

(37)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАД — ТУЛНУУД

(36)
6 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ — ДЭРЭН

(35)
3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД — ТУЛНУУД

(34)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

СТОРМ — БУГАНУУД

4 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ — ЗӨГИЙНҮҮД

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАД — СТОРМ

0 - 8
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — БУГАНУУД

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД — ХАД

14 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

СТОРМ — ДЭРЭН

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД — ТУЛНУУД

0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

ХАД — ХАРААЦАЙ

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН — ЗӨГИЙНҮҮД

1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ТУЛНУУД — СТОРМ

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

СТОРМ — ХАРААЦАЙ

3 - 1
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

БУГАНУУД — ХАД

5 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

ТУЛНУУД — ДЭРЭН

(21)
2 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

ЗӨГИЙНҮҮД - БУГАНУУД

(20)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

ХАРААЦАЙ - ТУЛНУУД

(19)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

ХАД - ДЭРЭН

(18)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

СТОРМ - ЗӨГИЙНҮҮД

(17)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

БУГАНУУД - ХАРААЦАЙ

(16)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Яармаг

ТУЛНУУД - ХАД

(15)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ХАРААЦАЙ

(14)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - СТОРМ

(13)
1 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ТУЛНУУД - ЗӨГИЙНҮҮД

(12)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - СТОРМ

(11)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ТУЛНУУД - БУГАНУУД

(10)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД - ХАРААЦАЙ

(9)
0 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

СТОРМ - ХАД

(8)
7 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - ДЭРЭН

(7)
1 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАД - ЗӨГИЙНҮҮД

(6)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ - ХАД

(5)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ЗӨГИЙНҮҮД - ДЭРЭН

(4)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

СТОРМ - ТУЛНУУД

(3)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАД - БУГАНУУД

(2)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ХАРААЦАЙ - СТОРМ

(1)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ ЭМЭГТЭЙ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ТУЛНУУД