2022 Дээд лиг – Үр дүн

Hisense дээд лигийн болж өнгөрсөн тоглолтуудын үр дүн нэгдсэн байдлаар.

ДЭЭД ЛИГ Үр дүн

(18)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ - УЛААНБААТАР

(18)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Яармаг

БУГАНУУД - ЭРЧИМ

(18)
2 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Яармаг

ЛИОНС - ДЭРЭН

(18)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД - АТЛЕТИК

(18)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД - ФАЛКОНС

(17)
0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

АТЛЕТИК - ЛИОНС

(17)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД - БУГАНУУД

(17)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР - ЭРЧИМ

(17)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ХАНГАРЬД

(17)
0 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - СИТИ

(16)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - УЛААНБААТАР

(16)
2 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС - ХОВД

(16)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД - АТЛЕТИК

(16)
3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ - ДЭРЭН

(16)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ - ФАЛКОНС

(15)
1 - 9
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС - БУГАНУУД

(15)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД - ХАНГАРЬД

(15)
0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

АТЛЕТИК - СИТИ

(15)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ЭРЧИМ

(15)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - УЛААНБААТАР

(70)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ - ХОВД

(69)
1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД - ЛИОНС

(68)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - ФАЛКОНС

(67)
2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР - ДЭРЭН

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ - АТЛЕТИК

2 - 8
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС - СИТИ

1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД - БУГАНУУД

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ФАЛКОНС

1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

АТЛЕТИК - УЛААНБААТАР

1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД - ЭРЧИМ

(60)
3 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ - ХАНГАРЬД

(59)
2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - ДЭРЭН

(58)
0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - АТЛЕТИК

(57)
9 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР - ХОВД

(56)
11 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ - ЛИОНС

(55)
2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

СИТИ - БУГАНУУД

(54)
0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

АТЛЕТИК - ДЭРЭН

(53)
2 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД - ФАЛКОНС

(52)
2 - 5
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЛИОНС - УЛААНБААТАР

(51)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАНГАРЬД - ЭРЧИМ

(50)
3 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

БУГАНУУД - АТЛЕТИК

(49)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ДЭРЭН - ХОВД

(48)
5 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ФАЛКОНС - ЛИОНС

(47)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

УЛААНБААТАР - ХАНГАРЬД

(46)
4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ - СИТИ

0 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Атлетик — Ховд

5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Дэрэн — Лионс

1 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Эрчим — Буганууд

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Улаанбаатар — Сити

4 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс — Хангарьд

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Лионс — Атлетик

8 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Буганууд — Ховд

1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Эрчим — Улаанбаатар

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Хангарьд — Дэрэн

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Сити — Фалконс

1 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Улаанбаатар - Буганууд

2 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Ховд - Лионс

0 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Атлетик - Хангарьд

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Дэрэн - УБ Сити

0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Эрчим

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Буганууд - Лионс

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Хангарьд - Ховд

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Сити - Атлетик

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Эрчим - Дэрэн

3 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Улаанбаатар - Фалконс

1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Ховд - Сити

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Лионс - Хангарьд

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Буганууд

2 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Дэрэн - Улаанбаатар

0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Атлетик - Эрчим

8 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Сити - Лионс

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Буганууд - Хангарьд

2 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Дэрэн

1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Улаанбаатар - Атлетик

9 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Эрчим - Ховд

0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Хангарьд - УБ Сити

0 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Дэрэн - Буганууд

2 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Атлетик - Фалконс

(12)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Ховд - Улаанбаатар

0 - 2
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Лионс - Эрчим

(10)
1 - 4
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Буганууд - Сити

(9)
4 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Эрчим - Хангарьд

(8)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Улаанбаатар - Лионс

(7)
4 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Фалконс - Ховд

(6)
1 - 1
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Дэрэн - Атлетик

(5)
0 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Сити - Эрчим

(4)
1 - 7
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Хангарьд - Улаанбаатар

(3)
0 - 3
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Лионс - Фалконс

(2)
2 - 6
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Ховд - Дэрэн

(1)
5 - 0
ДЭЭД ЛИГ
МХБХ Талбай

Атлетик - Буганууд