1-р лиг – Үр дүн

МХБХ 1-р лигийн болж өнгөрсөн тоглолтуудын үр дүн нэгдсэн байдлаар.

1-Р ЛИГ Үр дүн

(20)
0 - 6
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ДМЮ — ИЛЧ

(40)
8 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ИЛЧ — ЭРЧИМ - 1

(15)
2 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАД — ДМЮ

(45)
0 - 3
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ – 1 — СЭЛЭНГЭ

(44)
1 - 5
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

БАВАРИАНС — ИЛЧ

(43)
1 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ВЭСТЭРН — ХӨХ ЧОНОНУУД

(42)
4 - 4
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

АЛЛИАНС — ДМЮ

(41)
3 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

МАЗААЛАЙ — ХАД

(37)
2 - 3
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАД — БАВАРИАНС

(39)
4 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХӨХ ЧОНОНУУД — СЭЛЭНГЭ

(38)
3 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ВЭСТЭРН — АЛЛИАНС

(33)
9 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ – 1 — ХАД

(36)
1 - 6
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ДМЮ — МАЗААЛАЙ

(34)
1 - 14
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

СЭЛЭНГЭ — ИЛЧ

(35)
3 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

АЛЛИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД

(32)
8 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

БАВАРИАНС — ДМЮ

(31)
2 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

МАЗААЛАЙ — ХОВД ВЭСТЭРН

(30)
1 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХӨХ ЧОНОНУУД — ИЛЧ

(29)
3 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАД — СЭЛЭНГЭ

(28)
3 - 3
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ДМЮ — ЭРЧИМ - 1

(27)
0 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ВЭСТЭРН — БАВАРИАНС

(26)
0 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

АЛЛИАНС — МАЗААЛАЙ

(25)
1 - 7
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

СЭЛЭНГЭ — ДМЮ

(24)
6 - 3
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ИЛЧ — ХАД

(23)
2 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

МАЗААЛАЙ — ХӨХ ЧОНОНУУД

(22)
0 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

БАВАРИАНС — АЛЛИАНС

(21)
2 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ – 1 — ХОВД ВЭСТЭРН

(19)
1 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХӨХ ЧОНОНУУД — ХАД

(18)
0 - 4
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

МАЗААЛАЙ — БАВАРИАНС

(17)
1 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

АЛЛИАНС — ЭРЧИМ - 1

(16)
2 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ВЭСТЭРН — СЭЛЭНГЭ

(14)
1 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

БАВАРИАНС — ХӨХ ЧОНОНУУД

(13)
0 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ Б — МАЗААЛАЙ

(12)
0 - 3
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

СЭЛЭНГЭ — АЛЛИАНС

(11)
6 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ИЛЧ — ХОВД ВЭСТЭРН

(10)
1 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХӨХ ЧОНОНУУД — ДМЮ

(9)
2 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ВЭСТЭРН — ХАД

(8)
0 - 5
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

АЛЛИАНС — ИЛЧ

(7)
1 - 1
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

МАЗААЛАЙ — СЭЛЭНГЭ

(6)
4 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

БАВАРИАНС — ЭРЧИМ Б

(5)
3 - 0
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХОВД ВЭСТЭРН — ДМЮ

(4)
4 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ИЛЧ — МАЗААЛАЙ

(3)
0 - 2
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ХАД - АЛЛИАНС

(2)
0 - 3
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

СЭЛЭНГЭ — БАВАРИАНС

(1)
1 - 3
НЭГДҮГЭЭР ЛИГ
МХБХ Талбай

ЭРЧИМ Б — ХӨХ ЧОНОНУУД